Contoh Geguritan Bali Beserta Pengertiannya [LENGKAP]

Contoh Geguritan Bali – Geguritan adalah sastra kuno yang mempunyai karakteristik sastra lama/klasik yang anonim, yakni tanpa nama pengarang serta penulis.

Hal ini karena pada masanya seorang penulis dibuat untuk tidak ingin menonjol dan karyanya dianggap kepunyaan bersama.


Pengertian Geguritan Bali


Kata geguritan dalam kamus Bali-Indonesia berasal dari kata “gurit berarti gubah, karang, sadur” (Depdikdas Prop. Bali, 1991: 254), dan dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa “geguritan berasal dari kata gurit yang berarti sajak atau syair “(Poerwadarminta, 1986: 161).

Sementara dalam Kamus Kawi Indonesia terungkap “gurit berarti goresan, dituliskan” (Tim Penyusun, 1996: 118).

Ciri kental dalam geguritan adalah keberadaan pupuh yang membentuk geguritan seperti: pupuh pucung, durma, sinom, pangkur, smarandhana, dandang, ginada, dan demung.

Karena itu, dalam menikmati geguritan dengan membaca itu tidak bisa disamakan dengan membaca karya sastra yang tergolong prosa.

Geguritan harus dinikmati dengan membaca sambil melagukan sehingga kenikmatan yang didapat semakin menembus hati.

Karya-karya sastra yang berbentuk pupuh terikat oleh aturan yang disebut: pada lingsa, pada dan carik. “syarat syarat yang biasa disebut (pada lingsa) adalah jumlah baris dalam setiap bait (pada) jumlah suku kata di setiap baris (carik) dan bunyi akhir dari setiap baris” (Agastia, 1980: 17).

Berdasarkan pajelasan di atas, maka definisi geguritan adalah sastra dalam bentuk syair yang biasanya dinyanyikan dengan tembang (pupuh) yang sangat merdu.


Contoh Geguritan Bali


Berikut beberapa contoh geguritan Bali.

PUPUH GINADA

1. Pamurwaning atur titiang

Ring Ida Hyang Saraswati
Pinaka sarining Tatwa
Mangda Ida ledang asung
Mapaica kaweruhan
Lamakane
Sida titiang mengaturang

2. Ne pacang mungguh ring Gita

Sang wiku luwih utami
Teleb Ida nangun tapa
Brahmana Keling kasengguh
Tuhu Ida pascat pisan
Ring sedaging
Sastra Aji makebehan

3. Mangkin Ida pacang lunga

Nyelehin lampah I Beli
Kocap maring Bali Dwipa
Sampun jenek madeg agung
Nanging Ida durung tatas
Jagat bali
Dija ke nika magenah

4. Wus Ida nyurya sewana

Digelis raris memargi
Manut bawose ring sunya
Kelod kangine kaduluh
Saget hana alas jimbar
Anak lingsir
Mesanekan marerepan

5. Kandugi raris nyumpena

Hyang Siwa ledang nedunin
Mawosang semeton Ida
Ring bali purwa malungguh
Gelgel pura maka ngaran
Budal raris
Mantuk maring Siwa loka

6. Sang Brahmana kapupungan

Ledang kayune tan sipi
Raris mengaturang sembah
Bhatara Siwa ke astu
Tuhu ratu lintang sweca
Titiang ngiring
Satitah singgih Bhatara


PUPUH PANGKUR

1. Tan kewarnan lampah Ida

Kacarita kawentenane ring Bali
Katitah antuk Sang Prabu
Dalem Waturenggong ngaran
Jenek maring Gelgel Pura
punang datu
Tuhu asih lintang sweca
Sinungsunging panjak sami

2. Bawosang ring Gelgel pura

Ida Dalem memarumang para patih
Ring sabha Ida malungguh
Kesarengin Bhagawanta
Para sutri, maka sami
jangkep sampun
Ida Dalem mangandika
Kadulurin panganjali

3. Wadwan ingsun mekabehan

Warahakna kehananing punang negari
Lamakane ingsun weruh
Dane patih matur banban
Kang negari, yukti kerta
tan pakewuh
Ledang Ida miyarsayang
Kandugi raris menyawis


PUPUH GINANTI

1. Mangke hana idep ingsun

Rengakna apang tiling
Bipraya menangun yadnya
Pangenteg linggih kang nami
Sida ajeg kang negara
Sukerta rawuh kawingking

2. Yan sami uwus saigum

Nyungkemin punang pakerti
Rehning iki yukti rahat
Kadyang punapa kang budi
Maka sami matur banban
Singgih ratu titiang ngiring

3. Ida Dalem mapawungu

Ring anggan Ida Sang Resi
Sigra ratu midartayang
Sedaging yadnya puniki
Menyawis Sang Resi alad
Jani bapa mengawitin

4. Ngenteg linggihe kawuwus

Ngentegang linggih Bhatari
Sida jenek ring parhyangan
Nodya manusane sami
Sandang patut laksanayang
Reh Ida premanan gumi
5. Wiwitannya mangkin katur
Sangkaning Tri Rna yukti
Dewa Resi lan Pitara
Tong dadi baan ngelidin
Dewa Rna ne kawedar
Utang urip ring Hyang Widhi

6. Rsi Rna mangelantur

Utang ring guru sujati
Utang Aji kaweruhan
Tan sida pacang nyapsapin
Taler yadnya ne muputang
Rsi yadnya maka name

7. Pitra Rna ne kawuwus

Utang ring Pitara yukti
Yayah ibu mekadinnya
Pitra Yadnya maka titi
Yan hana tong mangidepang
Yukti manusa dur budhi


PUPUH SINOM

1. Durung puput bebawosan

Matur dane Gusti patih
Singgih ratu suryan titiang
Yukti wawu titiang eling
Yan tan ratu makelingin
Janten titiang ndatan weruh
Kotamaning sang meyadnya
Nika lungsur titiang mangkin
Ledang ratu
Mapica ring sikian titian

2. Ledang Ida miragiang

Idep cening luwih jati
Jani bapa manuturang
Apang cening tatas uning
Nyupat lara kaping siki
Ngardinin jagat rahayu
Ping telune mangda tatas
Yaning mantuk tan mewali
Sapuniku
Phalaning menangun yadnya

3. Agung dosa yan ngengsapang

Mirat dana kewastanin
Bilih yaning pariceda
Manyengkalen sang mekerti
Dyastun numitis ping keti
Tan sida pacang menawur
Kedeh bapa makelingang
Pisaratang saking mangkin
Mapitulung
Yukti sangkan nekeng twas

4. Parekane raris nimbal

Wenten lungsur titiang malih
Panca swara ne kawedar
Ledang ratu mangesengin
Sang Resi raris menyawis
Panca lalima puniku
Swara munyi mautama
Panegul yadnyane yukti
Apang weruh
Jani bapa manuturang

5. Kapertama swaran weda

Pujan ida sang sulinggih
Genta sane kaping ruwa
Swaran kidung kaping trini
Kawewehin gita santhi
Kaleningan raris ngetut
Gendongane kaping untat
Pinaka tatenger gumi
Sangkan patut
Yan nepak tong dadi ngawag

6. Mewali bapa nuturang

Karya agunge ring puri
Jalan ne jani dabdabang
Ideb bakti apang nunggil
Senjata luwih sujati
Ngawonang sekan musuh
Rehning ceda ikang yadnya
Sangkaning manah tan eling
Wastu sepung
Ngawenang yadnya nirguna


PUPUH DURMA

1. Sapunika

puput sampun peparuman
Ring bencingah kocap raris
Para panjak mapidabdab
Rehning sampun panumaya
Anggar kasih dina luwih
Ngawit netegang
Macihna nanceb tetaring

2. Ring pamrajan

pekaryane sampun nincap
Sanggar tawang miwah katil
Asagan lan pamiyosan
Sami lungguh manut genah
Kaiterin kelabang mantri
Manut purana
Kebawos kelabang sakti

3. Sanggar tawang

pinaka suryaning karya
Genah ngastawa Hyang Widhi
Ring bale katil bawosang
Linggih Bhatarane wantah
Mapupul sinareng sami
Pacang manodya
Sapolah yadnyane sami

4. Rikalaning

panjake ngaturang ayah
Kancit wenten anak prapti
Tuhu dekil turin nista
Wastu angen sang ngatonang
Parekane menakenin
Naweg bapa
Apa alih teka mai


PUPUH GINADA

1. Sang Brahmana muwus banban

Bapa saking tanah jawi
Sameton Ida Sang Nata
Brahmana Keling Kasengguh
Yaning jero tuhu ledang
Menangkilin
Ida Dalem ngejabayang

2. Parekane ngingkel ngucap

Sada banggi menyawurin
Saja bapa tan pengrasa
Mamunyi mangulah pesu
Dija unduk ratun titiang
Madwe ari
Jadma dekil kadi bapa

3. Sang Brahmana meneng Ida

Rehning parekane nguci
Saja bapa nista dama
Mirib tong taen masuluh
Pongah jwari turin pangkah
Teka mai
Ngangken semeton Sang Nata

4. Cutet titiang tan ngiringang

Pangidih bapane sukil
Sinah dadi kakedekan
Ngawenang purine surud
Lengeh titiang yan nuwutang
Manimpalin
Jadma buduh turin punyah


PUPUH DURMA

1. Tan kewarnan

duka Ida Sang Brahmana
Kone Bali Dwipa luwih
Nguda manusane sugal
Alus bapa manuturang
Duleg cai manimpalin
Tuna pengrasa
Saja cai tuna budi

2. Parekane

manimpalin sada bangras
Cutet titiang tan ngugonin
Mulih bapa kapondokan
Tilesang ragane tua
Idupe ngantiang mati
De liu ujar
Awak sinting mapi ririh

3. Yaning keto

jani bapa mamuktiyang
Wireh cai kaliwat banggi
Sawewengkon gelgel pura
Wastu gering tan mlaradan
De pesan cai nyelselin
Yadnyane rusak
Solah cai agung sisip

4. Wus umastu

lumampah sira Brahmana
Panepisiring kaungsi
Parekane tan ngarunguang
Sada ewer tur menyadcad
Enggalang bapa magedi
Pemastun bapa
Doh para lakar mabukti


PUPUH GINADA BASUR

1. Sapatilar Sang Brahmana

Rimrim jagate pramangkin
Sang Hyang Surya tan pateja
Nanging sabehe tan ngetut
Mewastu jagate bara
Saka siki
Pagarubyug panjak Ida

2. Ngangsan lami ngansan rahat

Gumine kaliput sakit
Tukya kadi grubug siyap
Seger geleme mangitut
Seger siki gelem dadwa
Benjang malih
Seger kalih gelem patpat

3. Ida Dalem lintang osah

Meweh Ida mikayunin
Grubug gering tan pegatan
Ngawenang sungsut ring kayun
Mangen-angen ring pamereman
Dija mirib
Tuna yasa kertin titiang

4. Dauh dasi sampun lintang

Saget parekane tangkil
Ida Dalem raris medal
Malinggih ring kerta sampun
Kenken paman gegancangan
Teka tangkil
Apa mirib ne saratang

5. Parekane tan paucap

Buka jangkrike ketebin
Pragat nguntul ngurek tanah
Ida Dalem raris tedun
Mai paman dini negak
Nira jani
Madingehang rawos paman


PUPUH MAS KUMAMBANG

1. Sinampura

Purun titiang matur mangkin
Mogi ratu ledang
Agung iwang titiang yukti
Ngawenang I ratu osah

2. Yan bawosang

Larane nibenin mangkin
Wantah sangkan titiang
Iwang atur ring sang luwih
Brahman Keling tan liyan

3. Rehning Ida

Ngangken semeton Bethari
Titiang tan mangega
Raris mastu anak lingsir
Gelgel pura kabiahparan

4. Yaning ledang

Nyadya titiang manangkilin
Mangda Ida prapta
Ledang Dalem menampenin
Raris hana wangsit Ida

5. Uduh paman

Melahang jani menampi
Asing sang meyadnya
Petapan toyane gisi
Yadin ogah nging tan obah

6. Keto paman

Manut bebawos sang muni
Geng yasa geng goda
Musuh awake yatnain
Sad Ripu Sapta Timira


PUPUH PANGKUR

1. Sapunika tan critayang

Sang Brahmana sampun rawuh
ring puri
Sang Prabu raris umatur
Nunas iwang ring sang prapta
Antuk banggi, panjak ida
iwang matur
Sang Brahmana ledang arsa
Ngampurayang maka sami

2. Risampune pada ledang

Ida Sang Prabu raris ngelanturin
Yaning tuhu arin ingsun
Sida ke jero muktiyang
Watek gering, lara grubug
apang surud
Sang Brahmana ngaregepang
Elah titiang mikayunin

3. Sang Brahmana ngaregepang

Nyikiang kayun nguncarang
mantra sidi
Panelasan gering grubug
Saha larane makejang
Miber sami, ring ambara
ya mapupul
Pablesat ngelod kauhang
Kadi bebek kasisihan


PUPUH SEMARANDANA

1. Angob Ida mangetohin

Sang Brahmana yukti wikan
Mula adi Tempek Ace
Lega Ace manerima
Enak lungguh paparenga
Nyakra werti lawan ingsun
Gelgel pura mogi kertha

2. Mangke hana warah beli

Panjak sami apang tatas
Buat pejalan adine
Ngalahang sahanan papa
Lamakane paripurna
Sida kang karyan inghulun
Mangke ulun mapica

3. Mangke adi kapasihin

Dalem Sidakarya ngaran
Ngawit jani pastu ace
Temuang rawuh kawingking
Asing sang menangun yadnya
Tirtan Ida patut lungsur
Ngaksamayang tur muputang

Nah, Demikian beberapa penjabaran tentang contoh dan pengertian geguritan Bali. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam.

Originally posted 2020-11-15 20:39:49.

Leave a Reply

Your email address will not be published.